Teknisen johtajan tilannekatsaus - Lääkäritalon sisäilmakorjaus

Kosken Tl kunnan Lääkäritalolla on menneiden kahden viikon aikana porattu muillakin työvälineillä kuin hammaslääkärin poralla.  Korjaustöitä varten tilatut tutkimukset ja suunnitelmat valmistuivat ennakkoon sovitun aikataulun mukaisesti 2.10.2017, jonka jälkeen tekninen toimi kykeni aloittamaan valmisteluja suunniteltujen korjaustoimenpiteiden toimeenpanemiseksi.

Valmisteluaineisto on muodostunut:
-       Salon Rakennustekniikka Oy:n laatimasta osittaisesta kunto- ja kosteusraportista sekä toimenpideohjelmasta.
-       Polygonin toteuttamasta kuntoarviosta sekä huoneilman olosuhdeseurannasta (hiilidioksidi).
-       Naantalin LVI-suunnittelu Oy:n toteuttamat suunnitelmat  ilmavirtatarkastelusta, alapohjan koneellinen tuuletuksesta sekä jäähdytyslaitteistosta.

Lääkäritalo muodostuu kolmesta rakennusosasta, joita palvelevat omat tilakohtaiset ilmanvaihtolaitteistot. Lääkäritalossa on sijoitettuna seuraavia toimintoja: neuvola, kotisairaanhoito, lääkärin vastaanotto, hammashuolto, laboratorionäytteiden otto ja esikoulu. Sisäilmatyöryhmään tulleiden tietojen perusteella henkilöstön oireiluun johtavia tiloja ovat olleet kaikki muut paitsi esikoulu.

Sisäilmaprojektissa on alkanut vaihe, jossa ryhdytään suorittamaan varsinaisia rakennusteknisiä töitä laadittujen suunnitelmien mukaisesti. Rakennuksessa ovat menneen kahden viikon aikana käyneet lukuisat rakennusalan toiminnanharjoittajat tekemässä kartoituskäyntejä sekä aloittamassa heiltä tilattuja töitä.

Suunnitellut korjaustoimenpiteet tiivistettynä:
-       Tuulettuvan alapohjan koneellinen tuuletus
-       Maanvaraisten alapohjarakenteiden maatäytön tiivistymisestä muodostuneen ilmatilan täyttö polyuretaanilla.
-       Tarkastusluukun toteuttaminen esikoulun tuulettuvaan alapohjaan
-       Tuulettuvan alapohjan putkistojen lämmöneristäminen
-       Ylärinteen kallion louhinta
-       Ylärinteeseen salaojan, patolevyn ja salaojasoran
-       Ylärinteen maanpinnan kaadot rakennuksesta poispäin
-       Kasvillisuuden poistaminen rakennuksen välittömästä läheisyydestä
-       Ylärinteen pintarakenteiden uusinta (asfaltti) 2018
-       Hammashuollon välinehuoltotilan vesivahingon korjaus
-       Lattia- ja seinärakenteiden liitosten sekä läpivientien tiivistäminen
-       Ilmanvaihtolaitteiston ilmamäärien uudelleen säätö sekä ilmanvaihdon päätelaitteiden muutostyöt / lisäykset.
-       Vanhojen kattoikkunarakenteiden poistaminen
-       Vesikaton aluskatteen lisääminen
-       Yläpohjassa sijaitsevien vanhojen putkistojen sulkeminen
-       Vesikaton alipainetuulettimien asentaminen
-       Vesikaton kattoluukkujen sekä muiden rakenteiden ylösnostot
-       Sadevesikourujen kaatojen säätäminen
-       Ilmanvaihtolaitteiston tuloilmasäleikön lumisuojien asentaminen
-       Ilmanvaihtolaitteiston puhdistus sekä mittaus
-       Merkkisavutesti ja lämpökuvaus
-       Homeettomaksi siivous

Toteutettavat korjaustyöt ovat sellaisia, jotka on mahdollista toteuttaa ilman toimintojen siirtämistä muihin toimipisteisiin. Henkilöstön edustajien kanssa käydään keskustelua hyvässä hengessä niistä toiminnoista, joita mahdollisesti joudutaan siirtämään väliaikaisesti rakennuksen toisiin tiloihin.

Rakennuksen ilmanvaihtolaitteistojen tehottomuuden sekä tiloihin johdettujen ilmamäärien riittävyydellä on kuviteltu olevan merkittävä rooli oireilun taustalla. Polygon suoritti kesäkuussa 2017 viikon mittaisen huoneilman olosuhdeseurannan. Olosuhdeseurannasta laaditun raportin perusteella ennalta asetettu oletus tiloihin johdetun ilmamäärien riittämättömyydestä on perusteeton. Raportin mukaan suurimmat hiilidioksidilukemat ovat lääkärin huoneessa, muodostuen noin arvoon 720-730 ppm.   Tekninen toimi on tämän johtopäätöksen jälkeen aloittanut valmistelut huoneilman kuitupitoisuuksien mittausten suorittamiseksi. Suoritettavien mittausten jälkeen voidaan todeta teknisten kuitulähteiden mahdollinen osuus henkilöstön sisäilmaoireiluun.

Kosken Tl kunnanhallitus on osoittanut hankkeelle määrärahoja 30 000 €, jotta korjaustyöt saadaan alkuun viivytyksettä. Tekninen lautakunta tulee käsittelemään 19.10.2017 kokouksessaan lisämäärärahan hakemista korjausten lopullisiin kuluihin.

Kosken Tl kunnan tekninen johtaja Mikko Salmi, 044 744 1128
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.