Kehittämismääräraha

Maatalouden kehittämismääräraha vuonna 2016

Vuoden 2016 talousarviossa on varattu 6.000 euroa maata­louden kehittämismäärärahaksi. Talousarvioesityksessä on käyttökohteiksi määritelty ympä­ristönhoito, tilakohtaiset suunnitelmat, koulutus ja hukka­kauran torjunta. Vuoden 2016 painopistealueena on edelleen hukkakauran torjunta.

Tilakohtaisiin suunnitelmiin tukea voidaan käytetään siten, että vil­je­ly-, talous- ja ja­lostus­suunni­telmia kor­va­taan enintään 2 kpl/tila/vuosi, kuitenkin enintään 300 €/vuosi.

Koulutuskustannuksia korvataan siten, että viljeli­jöi­den käymistä kursseista maksetaan kurssimaksu, kuitenkin enintään eli 100 €/tila/vuosi. Kunnan avustusta ei makseta, jos samaan kou­lutukseen myönne­tään valtion opin­torahaa.

Ympäristönhoitoon kehittämismäärärahaa käytetään siten, että tiloilla erikseen tehtävistä ympäristöinvestoinneista (jätevesipuhdistamo yms.) korvataan suunnittelu­kustannuksina 84 €. Korvaus maksetaan sitten, kun kohde on valmistunut. Öljysäiliöiden tarkastuksia tuetaan 100 €/säiliö.

Hukkakauran torjuntaan määrärahaa käytetään siten, että tor­junta-ainekustannuksista korvataan 30 %, kuitenkin enintään 400 €/vuosi/tila. Korvausta hakevalla tilalla tulee olla tehtynä hukkakaurakatselmus ja torjunta-aineiden käyttö on todettu tarpeelliseksi.

Maatilojen työterveyshuollon palveluiden käyttämistä tuetaan 50 €/vuosi/yrittäjä (ei kuitenkaan työterveyshuollon perusvuosimaksua).

Avustuksen kohteena olevien menojen on oltava kuluvaan vuo­teen koh­dis­tu­vi­a. Ai­no­as­taan edellisen vuoden jou­lu­kuulta ole­via las­kuja voi­daan hyväksyä korvattavaksi vielä tämän vuoden määrärahasta. Avustusten enimmäismäärät ovat arvonlisäverottomia summia ja avustus maksetaan hakijoille verottomana.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on hakijan maatilan ja maiden sijainti pääosin Kosken Tl kunnassa.

Kunnanhallitus seuraa avustuskohteiden toimivuut­ta ja päättää mahdollisista täsmennyksistä/muutoksista vuoden muis­sa kokouksissa. Kosken Tl kunnan hallinto- ja sosiaalijohtaja tekee maksatuspäätökset maaseutuasiamiehen esityksen perusteella. Lisätietoja tarvittaessa antaa maaseutuasiamies Lehtisaari.

 

Maatalouden kehittämismäärärahan hakulomakkeet:

Hakemus kehittämismäärärahasta 2016.pdf

Hakemus kehittämismäärärahasta 2016.rtf

 
Intra | © 2012 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.